สำหรับสมาชิก

บทความล่าสุด

Clinical practice guideline for infantile hemangioma

บทความโดย :ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย


ดาวน์โหลดเอกสาร

      แนวทางการดูแลรักษา hemangioma นี้เป็นความเห็นร่วมกันภายในชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลผู้ป่วย hemangioma มิใช่กฎตายตัวที่ต้องปฏิบัติการรักษาตามที่เขียนไว้ทุกประการ ทั้งนี้เพราะผู้ป่วยแต่ละรายมีปัญหาที่แตกต่างกัน การวางแนวทางการรักษานี้เป็นการสร้างมาตรฐานและพัฒนาการดูแลรักษา hemangioma เพื่อให้ประชาชนที่มาพบแพทย์ได้รับความมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลรักษาที่ดี คณะผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้อ้างอิงทางกฎหมาย โดยไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณี