About us

คณะกรรมการชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย


ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
พญ.ประไพ พงษ์ประสิทธิ์
นพ.จรูญ เจตศรีสุภาพ
ที่ปรึกษา พญ.อมรศรี ชุณหรัศมิ์
พญ.ชมนาด นวลปลอด
พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
พญ.จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ
ประธาน พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล
รองประธาน นพ.มนตรี อุดมเพทายกุล
เหรัญญิก พญ.วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์
กรรมการวิชาการ พญ.วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์
พญ.สุชีรา ฉัตรเพริดพราย
ประชาสัมพันธ์ นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ
พญ.ลีลาวดี เตชาเสถียร
กรรมการกลาง พญ.รัตนาวลัย นิติยารมย์
พญ.รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์
พญ.นุชนาฏ รุจิเมธาภาส
ปฏิคม พญ.ยุวลักษณ์ ธรรมเกษร
เลขานุการ / นายทะเบียน พญ.ปาจรีย์ ฑิตธิวงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์