About us

ประวัติความเป็นมาของชมรม


ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย

ศ.คลินิก พญ. ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี


วิชาPediatric Dermatologyของประเทศไทย เริ่มจากกุมารแพทย์ที่ทำงานโรคผิวหนังในเด็กรวมตัวกันจัดตั้งชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทยในปีพ.ศ.2537 โดยมีอาจารย์สุจิตรา วีรวรรณ แพทย์ผิวหนังเด็กจากโรงพยาบาลศิริราชเป็นประธานชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทยคนแรกและมีอาจารย์อาวุโสได้แก่ อาจารย์ประไพ พงษ์ประสิทธ์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ส่วนอนุกรรมการก่อตั้งชุดแรกได้แก่

 • นพ. จรูญ เจตศรีสุภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พญ. อมรศรี ชุณหรัศม์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
 • พญ. ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • พญ. วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • พญ. ชมนาด นวลปลอด โรงพยาบาลภูมิพล
 • พญ. จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นพ. มนตรี อุดมเพทายกุล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 • พญ. ศิริวรรณ วนานุกูล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
 • พญ. วาณี วิสุทธิเสรีวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กิจกรรมชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย

 1. จัดตั้งหลักสูตรกุมารเวชศาสตร์ตจวิทยาระยะเวลา 2 ปีต่อยอดจากหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 อบรมปีละ 3 คน โดยได้รับประกาศนียบัตรจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและในปีพ.ศ. 2551 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรนี้โดยได้รับวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ ตจวิทยาจากแพทยสภาปัจจุบันสถาบันที่ฝึกอบรม ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 2. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติโรคผิวหนังเด็ก 3 ครั้ง ได้แก่
  • การประชุม Regional Scientific Meeting on Pediatric Dermatology ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2544
  • ร่วมกับสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจัดการประชุม10th World Congress of Pediatric Dermatology ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ วันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 โดยมี ศ.พญ.จุฬาภรณ์ พฤกษชาติ เป็นประธานจัดการประชุม
  • การประชุม 8th Regional Scientific Meeting on Pediatric Dermatology ร่วมกับการประชุมครั้งที่ 40 ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ.2558
 3. งานวิชาการ
  • จัดอบรมระยะสั้น Pediatric Dermatology ให้แก่กุมารแพทย์และแพทย์ทั่วไป
  • จัดทำ Clinical Practice Guideline เรื่อง atopic dermatitis, Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptom (DRESS) และ urticaria
  • จัดทำแผ่นพับเรื่อง atopic dermatitis ให้ความรู้ผู้ป่วย
  • จัดทำคู่มือโรคผิวหนังเด็ก
  • จัดทำจุลสารชมรมผิวหนังเด็กฯ ปีละ 2-3 ฉบับ